Presidente Prudente, Brazílie, 29 září 2004

 

Upozornění poctivým lidem

 

Dnes už na sklonku svého života ve svých 83 letech, po přežití tří srdečních operací a jednoho nedávného infarktu, utrpěného následkem stáří mého srdce i prožité hořkosti, moje už 79-letá manželka Edita a já cítíme a jsme přesvědčeni, že je naší povinností upozornit formou otevřeného dopisu poctivé lidi, kteří mají jednání nebo obchodují s panem Tomášem J. Baťou, také známým jako Tomáš Baťa Jr. Týká se to též lidí, kteří mají s tímto obchodníkem přátelské styky i těch, kteří pracují v jeho podnicích.

 

Následující text vysvětluje nutnost upozornění.

 

 

Pane Tomáši J. Baťo nebo Tomáši Baťo Jr.

 

Především je třeba upřesnit a ujasnit Vaše jméno, aby se nepletlo se jménem Vašeho ctihodného otce Tomáše Bati, toho pravého Tomáše Bati,  muže, jehož jméno se psalo s velkým „M“, poctivým to člověkem, velkým podnikatelem, rozeným vůdcem a majitelem všech výjimečných vlastností výjimečných lidí. Je třeba ale přiznat, pane Tomáši Baťo, že ačkoliv jste zdědil jméno Vašeho otce, nezaručilo Vám to zdědit také všechny jeho vlastnosti.

A co je snad ještě horší, nevštípilo Vám to dobrý příklad, ctnosti a jeho charakter. Naopak, z druhé větve Vaší rodiny jste zdědil vlastnosti ne tak šlechetné, ani tak etické a morální. Ty se projevily v procesech, které Vaše matka, paní Marie Baťová, s pomocí a podporou svého bratra a Vašeho strýce pana Alexandra Menčíka a přes všechny příkazy a proti vůli Vašeho otce vedla proti Vašemu strýci Janu Antonínu Baťovi, nevlastnímu bratru toho pravého Tomáše Bati, tvůrce Baťovy Světové Organizace a pracovní filosofie, která neexistovala nikde jinde na světě. Té filosofie, kterou Váš strýc Jan A. Baťa znal, pochopil a rozmnožil a kterou Vaše řízení, čistě Vaše řízení, z Organizace vymýtilo. Pravý Tomáš Baťa nestačil vštípit do duše a mysli svého jediného syna tu nádhernou, tu výjimečnou filosofii práce a vědom si toho, že jste neporozuměl a nebyl schopen uvážit jeho ideály, rozhodl se k jinému řešení. Jistě to připadá mnohým jako podivné, že Tomáš Baťa vybral Jana Antonína Baťu za svého pokračovatele, aby kráčel v jeho šlépějích a vedl kupředu jeho obdivuhodné dílo. Můžeme dnes uznat, že Tomáš Baťa byl nadán vycítit schopnosti a také jejich nedostatek u svého syna a určil proto svého bratra za svého nástupce jako člověka, který měl v jeho chápání právě ty vlastnosti, které byly nutné ku pokračování jeho obdivuhodného díla ve chvíli, kdy by jeho životní dráha měla skončit. Po všech těch politováníhodných událostech, které Vám umožnily zmocnit se tak neobvyklým způsobem Baťovy Světové Organizace a přišly teď na světlo Boží se potvrzuje, proč tak dokonalá filosofie práce byla Vaší nedostatečnou kapacitou a neporozuměním ideálu Vašeho otce z Baťovy Organizace vymýcena. Váš otec učinil z Vašeho strýce svou pravou ruku, vychoval ho, přichystal ho a přálo mu štěstí, že si v něm odchoval dalšího muže s velkým „M“, morálně, eticky a pracovně jemu podobného. Váš otec dobře věděl, čeho byl schopen jeho jediný syn a pokusil se ochránit své životní dílo od problémů, které viděl v budoucnosti, kdyby se Organizace ocitla pod Vaším vedením.

Veřejné výroky Vašeho otce, jako například otázka, kdo dostane jeho husle - naznačil tehdy jasně, že jeho husle dostane ten z jeho blízkých spolupracovníků, který na ně bude nejlépe umět hrát. Vaše hudba ale nikdy neladila a postrádala rytmus Baťova orchestru. To jen potvrdilo, že obavy Vašeho otce byly oprávněné. Jistě si vzpomenete na výrok Vašeho otce ohledně dědictví. Vyjádřil se jasně, že jeho syn nezdědí nic více nežli to, co bude schopen vybudovat, protože věděl, že bude třeba budovatele podniku a obchodu a že Vy, jeho syn a jediný potomek, jste tomu byl příliš vzdálený.

Americké a anglické úřady a rovněž vláda „presidenta“ Beneše – ti všichni věděli, koho postavit do čela Organizace na místo patřící po právu Janu Baťovi, aby byl poslušný pouze zájmům těchto zemí. Neboť on byl lvem, proti jehož schopnostem se žádný z amerických či anglických výrobců obuvi nedovedl postavit a musel proto být zničen za každou cenu. Dokazují nám to tajné kabelogramy vyměněné mezi zmíněnými vládními úřady. Byl jste ideální volbou, protože:

(a) jste přesvědčil dotyčné úřady, že nemáte profil vůdce, takže ani Váš otec si Vás nevybral a raději prodal celou Organizaci svému bratru Janu Baťovi a uzavřel s ním kupní smlouvu potvrzenou v poslední vůli pravého Tomáše Bati. Oba výše zmíněné doklady byly uschovány v jeho osobní pokladně a Vy a Vaše matka jste byli přítomni při otevření pokladny notářem. Ten vyhotovil protokol podepsaný Vaší matkou a přítomnými svědky, pány Alexandrem Menčíkem, Dominikem Čiperou, Hugem Vavrečkou a notářem Hugem Försterem, a souhlasili jste s celým postupem. Dokazují to dva dopisy, které jste podepsali a odeslali. První ze dne 06/06/1933 je adresovaný ministerstvu financí, kde uznáváte kupní smlouvu uzavřenou dne 10/05/1931 mezi Vaším otcem a Janem Baťou a další pak je ze dne 08/06/1933 okresnímu soudu ve Zlíně, kde se Vaše matka a Vy představujete jako zákonní dědici jmění zanechaného Vaším otcem Tomášem Baťou a způsobujete se ku pozůstalosti po Vašem otci Tomáši Baťovi. Nelze také opomenout protokol ze dne 23/06/1933, kde okresní soud ve Zlíně zákonně vyřizuje odevzdání pozůstalosti toho pravého Tomáše Bati Vaší matce a Vám. Dokument uvádí částku dvacet miliónů českých korun, které Vám Váš otec ponechal jako část těch padesáti miliónů českých korun, o kterých se zmiňuje ve své poslední vůli jako o pohledávce, kterou měl u Jana Bati, výsledek to prodeje Organizace. Vy sám jste později tvrdil, že poslední vůle Vašeho otce nebyla platná a dokonce že vůbec neexistovala, ale použil jste větší část těchto peněz, které Vám byly vyplaceny Janem Baťou, takže na Vašem účtu zůstalo po válce něco víc jak milión českých korun. Ty jste se pokusil vyinkasovat, ale Vaši právníci Vás upozornili, že by to byla strategická chyba, protože by to potvrdilo, že poslední vůle Tomáše Bati existovala a že byla zákonně platná, že byla Vámi a Vaší matkou přijata a že rozhodnutí a rozsudky cizích soudů byly nezákonné;

(b) k Vašemu dobru se Váš profil hodil Američanům a Angličanům, protože jste byl schopen přinutit starého a nemocného Franka Musku, aby Vám v dobré víře a přesvědčení, že jedná s důvěryhodnou osobou věrnou Janu Baťovi (kterého jste ale za pomoci jeho katů, řízených americkou a anglickou vládou, udržoval „incomunicado“ v Brazílii), předal prostředky patřící firmě Leader A.G. (tedy Janu Baťovi), v daném případě zlato a peněžní prostředky. Ale jedno tajemství, týkající se 826 akcii Leadera A.G. ani tajný klíč od bankovní schránky, kde byly akcie uloženy a o čem jenom Muska a Jan Baťa věděli, to se Vám nepodařilo vynutit od toho věrného Čecha. Dá se to vyrozumět z předběžného výroku amerického soudce Schreibera v procesu, který jste Vy a Vaše matka vedli v New Yorku proti pozůstalosti Franka Musky. Z něj vyplývá, jak jste mohl zahájit proces proti Vašemu strýci Janu Baťovi, když „správce jmění Franka Musky, který byl obžalovaný spolu s Chase Deposit Company v procesu pro znovuobdržení vkladu, obdržel mandát kterým přivolal Jana Baťu, nevlastního bratra Tomáše Bati, do procesu jako odpůrce“. Dokazuje to jasně, že ani Vy ani Vaše matka jste nevěděli, kde bylo uschováno těch 826 akcií Leadera A.G., ani kde se nacházelo ostatních 1170 akcií. A proč byste to měli vědět? Vždyť Vaše matka a Vy jste vlastnoručně odevzdali celou Baťovu Organizaci včetně akcií Leadera A.G. Janu Baťovi, poslušni tehdy poslední vůle Vašeho otce, pravého Tomáše Bati. Tehdy jste dodrželi a ctili české zákony. Až posléze a po mnoha letech jste je zneuctili a zesměšnili, když jste dopustili, aby americký soudce rozhodoval a soudil otázky už dávno českými zákony rozhodnuté, jakoby zvyky a zákony rodné země byly méněcenné a druhořadé. Také ve Spojených Státech, kde jste získal těsné vítězství u odvolacího soudu v New Yorku, Jan Baťa obdržel dva z pěti hlasů. Abychom Vám občerstvili paměť, jeden z hlasů Vám příznivý, hlas soudce Froessla, byl v závěru zdůvodněn následovně:

„Uvádí se, že akcie Leadera A.G. byly převedeny na Jana následkem chování Tomíka, tedy Vás, a Marie (Vaší matky), jako část pozůstalosti ve výši třiceti nebo čtyřiceti miliónů dolarů. Mnohé důkazy, uvedené v tomto procesu, jsou spojené z tímto tvrzením. NEPOVAŽUJEME ZA NUTNÉ TYTO DůKAZY PODROBNĚ ANALYZOVAT. POVAŽUJEME ZA DOSTATEČNÉ, ŽE NEBYLY PŘEDLOŽENY DůKAZY NĚJAKÉHO UZNÁNÍ MARIÍ NEBO TOMÍKEM, ČÍMŽ BY TVRZENÍ BYLO PROKÁZÁNO“. Vy víte, že důkazy existují, že se dnes nalézají v rukou členů rodiny jak v Brazílii, tak ve Spojených Státech, a pro jistotu též u třetích osob a že nebyly soudům předloženy, protože během soudních audiencí byly zadrženy v tehdejším Československu, aby Jan Baťa a jeho právníci neměli k nim přístupu. Mluvíme zde o dopisu podepsaném dne 06/06/1933 vdovou Marií Baťovou a jejím synem Tomášem Baťou, už zletilým, adresovaném ministerstvu financí, kde oba uznávají kupní smlouvu, ustanovenou dne 10/05/1931 jako zákonnou a pravdivou a uvádějí, že proti ní nemají žádné námitky. Předložením tohoto dokladu by hlas soudce Froessla musel být nepochybně ve prospěch Jana Bati a Vy byste byl poražen třemi hlasy proti dvěma;

(c) byl jste připraven ke všemu od chvíle, kdy jste se nepravdivě vyjádřil u tribunálu, že neexistoval dokument podepsaný Vaší matkou a pěti spolupracovníky Jana Bati, který potvrzoval, že akcie firmy Baťa A.S. Zlín byly předány „pro forma“ vzhledem k problémům s německou okupací a měly být Janu Baťovi vráceny po válce. Dokazují to potvrzenky podepsané Vaší matkou, která držela 25%, a ostatními pěti řediteli, držícími 7% každý. Jistě si vzpomínáte a svět se o tom musí dozvědět, že v červnu roku 1945 jste přijel do Československa jako informační důstojník při diplomatickém doprovodu. Zmiňuje se o tom soudce Schreiber v rozhodnutí uveřejněném v New York Law Journal ze dne 24 ledna 1950 a dále uvádí, že jste využil příležitosti a promluvil s notářem Hugem Försterem „ohledně jmění, které Vám zanechal Váš zesnulý otec, a obdržel tak doklady, které se týkaly jeho pozůstalosti“. Notář Förster to byl, který vyhotovil protokol při otevření pokladny Tomáše Bati otce. Tento protokol dokazoval, že Vaše matka Marie Baťová, Váš strýc Alexander Menčík a Vy jste byli očitými svědky přítomnosti akcií Leader A.G. v pokladně. Tento protokol však nebyl ukázán a předložen v procesu, kde rozhodoval soudce Schreiber. Tak také zde potvrzujete, že jste byl schopen dopustit se jakékoliv nepravosti, křivé výpovědi a dokonce i zločinu, protože jste si vybral pouze doklady, které by Vám přinesly příznivé rozhodnutí v řízení vedeném proti Janu Baťovi. Ujistil jste se, že ostatní doklady (včetně protokolu), které dokazovaly práva Jana Bati a které se dnes všechny nacházejí v našich rukou, zůstanou nedosažitelné a uschované za železnou oponou, dokud se celá Baťova Organizace nebude nacházet pod Vaší kontrolou a dokud Váš strýc nebude rozdrcen pod tíhou lží, podlých zrad, falešných obvinění a nemožnosti bránit se a pokračovat v boji, což nakonec způsobí jeho předčasnou smrt v roce 1965.

Musíme zde zdůraznit pro Vás příhodnou shodu okolností. Protokol, který dr. Hugo Förster vypracoval při otevření pokladny Vašeho otce, doklad ku kterému Váš strýc neměl přístup během svého života, a zároveň ten nejhlavnější důkaz v jeho prospěch, nebyl archivován spolu s ostatními pozůstalostními doklady a poslední vůli pravého Tomáše Bati, nýbrž v osobních archivech dr. Huga Förstera, jak nám vysvětlil ředitel zlínského archivu dr. Pokluda při naší návštěvě v roce 1991. Souvislost faktů je průhledná. Vyhledal jste si dr. Huga Förstera a ne ředitele zlínského archivu, jak se dovídáme z rozhodnutí soudce Schreibera, protože dr. Förster byl tchánem Ferdinanda Menčíka, jednoho z Vašich nejbližších pobočníků a byl rovněž synem bratra Vaší matky, Alexandra Menčíka, který byl také klíčovým svědkem proti Vašemu strýci Janu Baťovi. Stačí sečíst dvě a dvě a přijdeme ku správnému výsledku;

(d) našel jste si způsob, jak získat spoluvinu důvěrných advokátů Vašeho strýce ve švýcarské kanceláři, vedené zpočátku dr. Wettsteinem a po jeho smrti dr. Juckerem, uzavřením sňatku s dcerou dr. Wettsteina, která Vám právnickou kancelář přinesla věnem. Dotyční právníci od té chvíle pracovali proti Vašemu strýci Janu Baťovi. Tedy proti člověku, který je představil Vašemu otci, pravému Tomáši Baťovi, a jenž napomohl jejich kontraktaci. Do pouzdra s věnem byl pečlivě vložen úder té nejpodlejší a nestydaté zrady právníků, kteří do té chvíle požívali naprosté důvěry Jana Bati a novomanželé je dovedli mistrně zmanipulovat;

(e) vydával jste knihy a falešné výpovědi o Baťově Organizaci a překrucováním událostí a pravdy jste vymýtil jméno Jana Bati z období největšího růstu, rozvoje a výnosnosti podniku. Přesvědčoval jste lživým a podlým způsobem, že  jste to byl Vy, kdo nastoupil po  smrti Vašeho otce v Organizaci jako nový majitel a šéf (byl jste ještě nezletilý, pravda?), jenž přivedl podnik k tak neuvěřitelnému rozmachu. Doklady a fakta ale vyvrací Vaši iluzi, že „lež, opakovaná neustále po dlouhá léta, se nakonec stane pravdou“. K Vaší ostudě a k ostudě Vaší rodiny, potomků a spolupracovníků.

Vaši spolupracovníci, kteří jako Vy zradili ideály pravého Tomáše Bati, ačkoliv byli očitými svědky jeho morální, etické a profesionální velikosti a kteří se postavili během soudních procesů po bok člověka jako jste byl Vy, podepisujíce křivé výpovědi, dopouštějíce se křivé přísahy, pomáhajíce kout fakta, uschovat doklady, maskovat dějiny, dopustili se tak té největší a nejžalostnější nespravedlnosti proti člověku, který Vás měl jako syna, jako svého důvěrníka a jako prvního spolupracovníka. Všichni jste zneuctili památku svého bývalého šéfa a všichni jste se spojili proti všemu, co pravý Tomáš Baťa kázal, učil a rozmnožil po celé Organizaci a všem svým spolupracovníkům.

Po pravdě ale žádný z nich se  nezachoval hůře nežli právě Vy, protože Vy jste zradil památku vlastního otce, Vy, který jste ho obvinil veřejně, že se dopustil zločinu, když zatajil prodej podniku Vašemu strýci, ačkoliv jste věděl, že prodej podniku byla svrchovaná a jasná vůle pravého Tomáše Bati. Abyste potvrdil takové obvinění, dopustil jste se křivé přísahy spolu s těmi, kteří Vám zůstali po boku v nevysvětlitelném útoku proti svrchovanosti své rodné země, když jste povolil a dopustil, aby cizí země popíraly, zesměšnily a nakonec zrušily právní akty bývalého Československa, jež byly předtím platné patnáct let. Vaše matka a Vy jste všechna rozhodnutí přijali, podepsali jste příslušné dokumenty, které však zůstaly nepřístupné za železnou oponou komunistické vlády a později jejích následníků. Vaši pobočníci se s nimi domluvili, aby k těmto dokladům Jan Baťa neměl přístup, nemohl se bránit a tak dokázat, že všechno, co u soudů vypovídal a tvrdil, byla čistá pravda. Ta čistá pravda, psaná Janem Baťou na jeho smrtelném loži, vyšla konečně na povrch jako olej na vodu a Vámi zapřené doklady existují, jsou v našich rukou a budou zapsány do dějin. Vaše manželka, Vy a Vaši potomci se budete muset s touto pravdou a doklady srovnat a co je snad ještě horší, budete muset vysvětlit budoucím generacím, které jsou dnes snad bez viny, Vaše skutky a Vaše chování. Dějiny přinesou Janu A. Baťovi SPRAVEDLNOST jak v rodné zemi, tak po celém světě.

My, pisatelé otevřeného listu jsme pracovali po boku Jana A. Bati po více jak dvacet let, vyměnili jsme s ním přes 800 dopisů, často porušených a cenzurovaných Vašimi pobočníky. Mnohé zachycují tu hrůzu a zklamání, se kterým viděl životní dílo svého bratra - toho pravého Tomáše Bati – i své dílo vlastní převrácené a překroucené tak podlým a zbabělým způsobem. My, kteří jsme pocítili na vlastní kůži nezákonné pletky Vašich právníků, kteří za pomocí lží dosáhli i na náš osobní majetek ve státě Mato Grosso, který neměl žádnou spojitost s kauzou mezi Janem Baťou a Vámi, a poškodili nás vědomě a bezpříčinně, se přesto cítíme hrdí, že jsme mohli bojovat po jeho boku a v jeho prospěch a bojovat budeme dále, pokud budeme mít dechu.

Co se Vás týká, připomínka Vaší podlosti bude dříve či později vložena na místo, které Vám patří plným právem. Je to koš historického smetí, tam, kde bývají zapomenuti muži s malinkým „m“. Hněvem skřípaje zuby pro svou morální a etickou malost do konce věků budete litovat zla, které jste způsobil lidem, jakými byli Váš strýc Jan Baťa, Vaše teta Marie Baťová, sestřenice Ludmila a Mařenka, bratranec Jan Tomáš, zeti Jana Bati Ljubisav Mitrovic, Ljubodrag Arambasic a Joe Nash a dokonce jeden z jeho vnuků - Jorge Bata Mitrovic. Ti všichni odešli, aniž by mohli pocítit příchuť rehabilitace jeho čestného jména a památky v očích spoluobčanů, vládních a justičních úřadů jeho rodné vlasti, všech ostatních zemí, kde je jméno Baťa známé a především těch zemí, kde byl Jan A. Baťa tak lživým a podlým způsobem napaden Vámi a Vaší matkou, jak na to poukazuje náš otevřený dopis. Všechno, co je zde uvedeno, je doložené a dokázané, a Vy jste si toho dobře vědom.

Vzpomínáme si ale na událost, brzy po smrti Vašeho strýce Jana Bati, když jste přijeli - Vaše manželka Sonja a Vy - do Brazílie a navštívili jste rodinný dům v Batatubě. Jistě si vzpomenete, jako si vzpomínají dvě jediné dosud žijící očité svědkyně tohoto setkání v jídelně při večeři. Vaše sestřenice Hana a já, Edita, Vaše teta Marie (Maja), sestřenice Ludmila a bratranec Jan Tomáš, všichni jmenovaní tehdy ještě byli naživu. Jan Tomáš se na Vás obrátil a poznamenal: „Dokud můj otec zákonně užíval své právo jako majitel a šéf Baťovy Světové Organizace, mohl Tě zlikvidovat kdykoliv by chtěl (jako tehdy, když jsi se pokusil neposlechnout jeho rozkaz přeložit určitého spolupracovníka z Kanady, kde jsi byl vedoucím a ne zakladatelem, jak se pokoušíš přesvědčit), ale neudělal to, protože můj otec byl člověk dobrý a spravedlivý a Ty jsi byl syn jeho bratra, kterého on miloval a obdivoval. Když jsi se ale ocitl u kormidla, střelil jsi ho oběma hlavněmi své zbraně“. Vaše odpověď, znějící více jako zpověď, pokoušejíc se ospravedlnit, co bylo neospravedlnitelné, byla následující: „Co bys Ty udělal, kdybys byl na mém místě?“

Pouze Boží Spravedlnost by mohla odpovědět na Vaši  otázku a na Vaše činy. Jenom náš nebeský Otec by Vám mohl odpustit a snad ulehčit Vašemu svědomí.

 

Edita Baťová de Oliveira, a její manžel

Cap. Fragata RRm Nelson Verlangieri d’Oliveira