Domů

 

Jan Antonín Baťa

 

 

 

Lusitanica Iustitia Bagatela Mimoediční Jan Antonín Baťa Ohlasy Fotogalerie Kontakty

 

Nakladatelství od počátku své existence ve spolupráci s právními zástupci a jeho rodinou vystupovalo na obranu "krále bot" Jana Antonína Bati, odsouzeného v roce 1947 podle retribučního dekretu presidenta Beneše a připraveného o majetek v úzké součinnosti nastupujícího komunistického režimu a některých příbuzných. To je důvod, proč zde byla jedna stránka vyhrazena této významné osobnosti první československé republiky.

Dnes již je J. A. Baťa soudně rehabilitován. Přesto má mnoho co říci k dnešku a my se nadále budeme zabývat zpřístupňováním jeho odkazu, který ještě zdaleka nebyl doceněn.

Jan Baťa přišel o československé občanství proti své vůli a Brazílie mu poskytla nový domov. Proto jsou a nadále budou knižní publikace, vztahující se k jeho osobnosti, řazeny v edici Lusitanica (přestože některé původně vyšly v češtině).

Ústavní stížnost brazilské rodiny Baťa

na porušení základních práv na spravedlivý proces a na rovnost účastníků řízení při projednávání žaloby na nečinnost správního orgánu (ministerstva financí ČR) ve věci určení způsobu a výše náhrady za zestátněný podnikatelský majetek firmy Baťa a. s. Zlín podle zákona 100/1945 Sb.

V roce 2004 vláda České republiky pokračuje v pletichách Gottwaldovy vlády

Podrobný přípis ministra financí ČR Mgr. Bohuslava Sobotky ze dne 7. 9. 2004 určený premiérovi české vlády Stanislavu Grossovi je konkrétním návodem, jakým způsobem zpochybnit vlastnické právo Jana Antonína Bati a jeho potomků. Připojujeme stanovisko právního zástupce brazilských potomků Jana Antonína Bati JUDr. Jiřího Šetiny k tomuto postoji nejvyššího exekutivního orgánu České republiky.

Česká televize, Týden v regionech, 26. února 2011 - Spravedlivý mezi národy

Reportáž je prvním veřejnoprávním výstupem na téma pomoci Jana Bati ohroženým Židům v kritickém období let 1938/39 (od 17:35 minuty pořadu).

Plán Baťa

Článek, v němž Jan Baťa vysvětluje základní principy migračního projektu, publikovaný českým nezávislým měsíčníkem Národní politika, roč. II, čís. 5, Chicago, 28. května 1953.

Stručná rekapitulace "kauzy Baťa" 1947-2007

Shrnutí zlomových právních výroků československé a české justice.

Petice "Spravedlnost pro Jana Antonína Baťu" květen-listopad 2007

Text petice, seznam signatářů a poděkování.

J. A. Baťa - spravedlnost po šedesáti letech zvítězila

Reportáž o okolnostech a průběhu veřejného zasedání senátu Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2007, které rozhodovalo o návrhu na obnovu trestního řízení ve věci odsouzeného Jana Antonína Bati. Jediným předvolaným svědkem byl Tomáš Baťa Jr.

Dopis Jana Bati ministru financí Vavru Šrobárovi ze dne 13. května 1946

Jan Baťa se v širších souvislostech vyjadřuje k rozmrhávání kapitálu národní správou podniku ve Zlíně.

Memorandum J. S. Brocka z Úřadu pro správu cizího majetku (USA)

Podklad pro meziresortní výbor pro černou listinu vlády USA z roku 1943 vypovídá o důvodech držení Jana Bati na tomto seznamu přes zoufalou absenci jakýchkoliv důkazů o jeho pronacistických postojích, o snahách vlivových skupin v USA a v závěru rovněž o "tiché podpoře" pozice Tomáše Bati Jr. Odtajněno v roce 1994.

Příspěvek ing. Dr. Jaromíra Vlčka

pamětníka a spolužáka Edity a Ludmily Baťových, určený pro konferenci o Janu Baťovi, konanou 2. - 3. května 2007 ve Zlíně. Příspěvek nebyl přednesen, ani zařazen do tištěného sborníku.

A kdyby tam Jan Baťa nebyl?

Reakce potomků Jana Bati na pokračující ostrakizaci jejich otce a dědečka. Dokument z ledna 2007.

Podpora protinacistického odboje Janem Baťou během okupace Československa

Přehled doposud zjištěných příspěvků na odboj, jak byl indikován z různých zdrojů.

Dopis Jana Bati Františku Muškovi ze dne 24. ledna 1941

Pouze ten, kdo opravdu nechce, nepochopí důvody Janova mučivého váhání s otevřeným přihlášením se k odboji pod pravým jménem. Odpovědnost za životy stovek spolupracovníků převládla ... a nakonec mu byla připočtena k tíži.

Dopis Jana Bati presidentu Benešovi ze dne 20. června 1942

Jeden z mnoha dokumentů, jasně vypovídajících o postojích JAB k podpoře odboje a o neoprávněnosti černých listin. President zůstává vůči němu slepý a hluchý, protože už má jiné plány.

Restituční nároky Tomáše Bati Jr.  na půdě České národní rady v roce 1991

Odpovědi ministrů průmyslu a spravedlnosti České republiky Jana Vrby a Leona Richtera na interpelace poslance Jiřího Honajzra, prosazujícího restituci bývalého majetku firmy Baťa do rukou Tomáše Bati Jr. Jednání o modu vstupu firmy Baťa do restrukturalizace čs. obuvnického průmyslu patří dnes do oblasti historického bádání, nicméně upozorňuji na Richterovo hodnocení majetkoprávních poměrů ve firmě po smrti Tomáše Bati Sr. Přepis stenozáznamů z jednání České národní rady v únoru - květnu 1991.

Tiskové prohlášení rodiny Jana Antonína Bati ze dne 8. listopadu 2006

Prohlášení reaguje na neustále se objevující nepravdivá a po desítky let podsouvaná tvrzení ohledně pozice Jana Bati v podniku a jeho smyšlené kolaborace s nacisty.

Zpráva o návštěvě Dr. J. A. Bati u Göringa v listopadu 1938

Návštěva byla jedním ze čtyř oficiálních důvodů zařazení na americkou černou listinu (Proclaimed List) - kdo chce psa bíti..., asi 1956

Přísežné prohlášení Johna Hozy

Výpověď ředitele americké společnosti Bata Shoe Company, Inc. v Belcampu, Maryland, o činnosti Jana Bati před a na počátku války, učiněná pod přísahou v roce 1948

Přísežné prohlášení Marie Morgenstern

O pomoci Jana Bati židovským rodinám na počátku okupace, 1969

Vlk a beran

Vzpomínky Nelsona Verlangieri d'Oliveiry, 2005

Quid leges sine moribus vanae profiticiunt?

Právní úvaha PhDr. Zdeňka Vališe, 2005

Prohlášení rodiny Jana A. Bati ze dne 11. září 2005

K aktivitě Tomáše J. Bati ve věci rehabilitace Jana A. Bati

40. výročí úmrtí Jana Antonína Bati je výzvou pro každého z nás

Text byl v srpnu 2005 poskytnut postupně Mladé frontě Dnes a Lidovým novinám. Otištěn nebyl přes předběžně projevený zájem ze strany zástupce šéfredaktora LN Plesla.

Otevřený dopis Tomáši Baťovi mladšímu

Potomci J. A. Bati adresovali tento dokument ze září 2004 nejširší veřejnosti. Celostátní sdělovací prostředky jej vesměs ignorovaly.

Baťa - obuvník a zakladatel měst

Článek publikovaný v brazilském tisku roku 1951

O vlastenectví Jana Antonína Bati nebylo pochyb

Rozhovor s baťovcem a válečným hrdinou panem Karlem Asterem

Pochybná oslava narozenin T. Bati Jr. na Pražském hradě

Článek z pera nezávislého publicisty Jana Šinágla