Dopis Jana Bati presidentu Benešovi z 20. června 1942

 

Batatuba, 20. června 1942

 

Vážený pane presidente:

 

Nedorozumění, pokud jde o mé postavení a stanovisko způsobuje, že jsem se rozhodl vzdáliti se řízení našich podniků v této Hemisféře.

Činím to proto, abych umožnil jejich smazání z černé listiny a zbavil tak alespoň naše průkopníky tíhy této pohany.

Zamýšlím usaditi se prozatím v Brazílii a věnovati čas a úsilí vybudování několika malých společností, jež jsme zde mohli získati. Jejich získání bylo jedním z nedorozumění, jež spolu s jinými, podobně malichernými příčinami, jež jsem neměl nikdy příležitosti vysvětliti a ospravedlniti, byly prý důvodem pro černou listinu.

Budu dále usilovati o smazání s černé listiny i zbytku společností a bojovati proti pohanění našeho poctivého jména.

Rád bych, abyste věděl, jako víte nejméně od prosince 1938, že já i naše podniky jsou k Vaší disposici.

Zatím co v některých kruzích vedoucích vlastenců mluví o rozčarování pokud jde o nás a o mne tož vím, že nakonec se všichni přesvědčí, že jsem jednal a jednám v duchu nejlepší služby našemu národu.

V novém postavení našich amerických společností jsem zařídil, aby všechny zisky jejich byly odevzdány čsl. vládě. Je to stejný postup, jaký jsem nařídil už v říjnu 1939, pokud šlo o podniky v Anglii a Francii a v obou těchto impériích.

Snad víte, snad nevíte, že to bylo zmařeno nebo podstatně zmenšeno našimi lidmi, kteří se počítají za největší vlastence, ochotnými dnes operovati proti nám černou listinou, proti jejichž odporu jsem byl bezmocným. Bližší informace o tom by Vám mohl podati p. František Kraus, kterého vymáhání splnění tohoto mého příkazu bezmála přivedlo do anglického koncentračního tábora.

Jestli-že jsem zisky amerických společností dosud vládě nenabídl, tož to bylo proto, že jich nebylo, poněvadž tyto v posledních letech vytvořené podniky nebyly tak daleko.

Dnes jsou na tom už tak, že skorem vesměs již vynášejí a mohou nésti mnohem více, když nebudou brzděny účinky černé listiny.

Vím, že jste osobně učinil kroky za naším obílením. Už okolnost, že jste to podnikl, svědčí o tom, že jste právem neztratil důvěru. I když nevedly ku kladnému výsledku, děkuji Vám srdečně za důvěru i zákroky.

Uzavíraje prosím Vás, abyste přijal projev mé úcty a díků za Vaši práci pro národ, pro nějž po mém soudu pracujeme se stejným úsilím každý svým způsobem.

S uctivými pozdravy Váš oddaný

 

Jan A. Baťa